x

Gizlilik ve Ödeme Güvenliği

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Madde 1 – ) Gizli Bilginin Tanımı

 

Şirketin kendisi ya da çalışanlarınca diğer tarafın kendisi, işçileri, acentaları ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma/yazışma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

 

Madde 2 – ) Gizli Bilginin Korunması

 

Şirket, kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi;

 

  1. a) büyük bir gizlilik içinde korumayı

 

  1. b) herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,

 

  1. c) doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

 

Şirket, ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken çalışanlarına, hizmet sağlayanlara, ilan verenlere, satış gerçekleştirenlere, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Şirket, işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu politika yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

 

Madde 3 – ) Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler

 

  1. a) Kamuya malolmuş bilgileri,

 

  1. b) Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgileri,

 

ifade eder.

 

Madde 4 – ) Münhasır Hak Sahipliği

 

Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde hak sahibidirler.

 

Madde 5 – ) Alınması Gereken Önlemler

 

Şirket, sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin politikaya aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.

 

Şirket, gizli bilgilerin politikaya aykırı olarak açıklanması halinde masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararı karşı taraftan talep etme hakkına sahiptir.

Madde 6 – ) Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi

 

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik politikanın sona ermesi ve her halde yasa gereği saklaması gereken sürelerin sonunda anonimleştirme, imha veya yok etme metotlarından biri ile sonlandırılacaktır.

 

Madde 7 – ) Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi

 

Şirket, aydınlatma metninde belirtilen haller ve kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

 

Madde 8 – ) Devir Ve Süre

 

İşbu politika imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu politikadaki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu politika ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

 

Madde 9 – ) Kısmi Geçersizlik

 

İşbu politika maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal politikanın diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez.

 

Madde 10 – ) Politika Değişikliği

 

Şirket gizlilik politikasında tek taraflı değişiklik yapabilir.

 

Madde 11 – ) Haklar

 

Üyelerimiz, OTOM TEKNİK TEKSTİL ENDÜSTRİ A.Ş.’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

 

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.